Jakość i bezpieczeństwo

W Zakładzie ustanowiono, udokumentowano i wdrożono System Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2008 oraz System HACCP wg Codex Alimentarius 2003, a także standardy sieci detalicznych IFS i BRC (obowiązujące wersje)

System Zarządzania Jakością i HACCP jest utrzymywany i podlega ciągłemu doskonaleniu jego skuteczności.

W celu prawidłowego funkcjonowania System Zarządzania Jakością i HACCP zidentyfikowano procesy zarządzania, główne i wspomagające, określono sekwencje tych procesów oraz ich wzajemne oddziaływanie. Celem zapewnienia właściwego zarządzania tymi procesami, określono kryteria i metody do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania tych procesów, jak również do ciągłego ich doskonalenia. Właściwa identyfikacja procesów umożliwia prawidłową oraz zgodną z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów realizacje zadań i zobowiązań Firmy.

Jeżeli organizacja zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, wówczas powinna ona zapewniać nadzór nad takimi procesami. W systemie zarządzania jakością należy zidentyfikować nadzór nad takimi, realizowanymi na zewnątrz, procesami.