Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny

WZPOW Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny”

 

Celem głównym projektu jest opracowanie, optymalizacja i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej i w pełni sprawnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny w przedsiębiorstwie Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Sp. z o.o. w okresie VII 2020 r. – VI 2023 r., która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
Opracowana technologia będzie nowością w skali międzynarodowej, pozwalając uzyskać znany produkt (biogaz, metan, nawóz) w nieznanych dotąd krokach procesowych mianowicie poprzez zastosowanie procesu dwustopniowej fermentacji wodorowo-metanowej.

 

Przebieg fermentacji metanowej będzie realizowany w sposób nowatorski zakładający takie skonfigurowanie procesu gdzie w pierwszym kroku procesowym będzie wytwarzany biogaz bogaty w wodór, w drugim zaś biogaz zawierający metan. Takie podejście do procesu sumarycznie pozwoli na znacząco większy odzysk energii pochodzącej z odpadów. Nowym niestosowanym dotychczas rozwiązaniem będzie wykorzystanie nawozów sztucznych w procesie fermentacji metanowej jako źródła makro- i mikroelementów do suplementacji odpadów owocowo-warzywnych w celu znaczącego zwiększenia produkcji biogazu i odzysku energii. Końcowym etapem nowatorskiego procesu będzie zbadanie i zaoferowanie naturalnego wysokowartościowego nawozu organicznego z powstającego pofermentu.

Osiągnięcie ww. celu wyraża wskaźnik rezultatu:
1) Liczba wdrożonych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu – 1 szt .
2) Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych – 1 szt.

Grupy docelowe projektu obejmują:
– Wnioskodawcę i współpracowników z ośrodków badawczych
– Sektor spożywczy/ przetwórczy

Wartość projektu: 2 755 249.50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 323 132.93 PLN